In Memory

Gordon Thomas

http://www.serenityfhs.com/obituaries/Gordon-Thomas-2/